O zot, e dhimbshme, Nëna në dilemë se cilit prej fëmijëve t’i japë veshkën (FOTO)

LAJME

Sarah Bingham, nëna e dy fëmijëve që kanë nevojë për tr.a.n.spl.an.t veshkash është në dilemë se cilin prej tyre të ndihmojë, pasi mund të dh.u.ro..jë vetëm një or…ga.n. Djali i saj Noah, 20 vjeç dhe vajza Ariel, 16 vjeç, kanë të njëjtën së.m…u…nd.je të rra..llë gje..netike. Ata vu.ajn…ë nga nefr.on.ofti…za, e cila sh.kakt..on infla.maci.on në ves.h.ka. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

I ati i tyre, Darryl, ka një grup tjetër gj.ak…u, kështu që nuk mund të jetë dhu.ru…es për fëmijët e tyre. E vendosur para zgjedhjes më të vë.sh..tir..ë në jetë, Bingham, tha se edhe pse djali i saj është “shumë i do.bët”, i në.nsht.roh.et di.al.izë.s së rregullt dhe është në një gjendje të qëndrueshme. Ndërkaq, funksioni i veshkave të vajzës së saj “është për.ke.qës…uar më shumë vitin e fundit” dhe mbase Arielit do t’i duhet fillimisht një tra.n…spl..ant. “Si nënë, kur ke dy fëmijë që kanë nevojë për tra..n.spl…ant veshkash, dhe mund të ndihmosh vetëm njërin, ti ndihesh në dil.eme”.

Prof. John Sayer, një specialist i veshkave në Spitalin Freeman të Newcastle që po kuron Noen, tha se n.efro.nof.tiz.a prek rreth një në 100,000 njerëz. “Ka gjithnjë mu.nges.ë të dhur..ue..sve për pacientët që kanë nevojë për tr.ans.pl…ant… të veshkave.”, shprehet ai.