Vdiq në sallën e operacionit duke zmadhuar të pasmet, ja çfarë i tha kirurgu..!!

LAJME

Janë zbuluar detaje të reja nga rasti 29-vjeçares që ndë rroi jetë pasi zm adhoi të pa sm et për 8.400 dollarë.Në seancën gj y qës o re të mbajtur sot, u tha se k iru rg u e kishte njoftuar që procedura ishte një “lojë me ham endje”.Leah Cambridge, nënë e tre fëmijëve, v d iq nga mp ik sja e g j ak u t më 27 gusht të këtij viti. Ajo kishte udhëtuar nga Britania për në Turqi që të bënte ndë rhyr je n pasi ishte fiksuar nga fotografitë në Instagram.

Procedura përfshinte heqjen e dhjamit nga beli dhe in je kti m in në të pasme.Por ajo p ës oi një n dërl ik i m fa ta l kur dhjami u inj ekt a a ks id ental ish t në një venë dhe bëri që ajo të ketë tre s ul m e në ze m ë r në tryezën e o per ac io n it.Partneri i Leah, Scott Franks tha në Gj y k a të se fjalët e kir urg u t ishin: “Kjo është një lojë me ha me , asnjëherë nuk dihet si shkon. Është çështje për jetë a v d ek je, kurdo që do e bësh atë”.